Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – Kielce

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna to nowoczesna placówka oferująca pomoc diagnostyczno-terapeutyczną dzieciom, młodzieży i ich rodzicom.

Wydajemy opinie honorowane przez szkoły i komisje egzaminacyjne. Zapewniamy wysoką jakość usług diagnostyczno – terapeutycznych, o którą dbamy stale podnosząc swoje kwalifikacje.

Prowadzimy diagnostykę w następujących obszarach:

 • zaburzenia wieku rozwojowego
 • zaburzenia zachowania i emocji
 • diagnoza potencjału intelektualnego oraz ocena funkcjonowania poznawczego
 • diagnoza neuropsychologiczna
 • diagnoza specyficznych trudności w nauce: dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia, dysortografia
 • diagnoza dojrzałości szkolnej
 • diagnoza logopedyczna
 • diagnoza procesów integracji sensorycznej
 • trudności wychowawcze

Opiniujemy w sprawach:

 • odroczenia spełniania obowiązku szkolnego dla dzieci z trudnościami rozwojowymi
 • dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia, jego wymagań edukacyjnych i potrzeb rozwojowych,
 • dostosowania warunków sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych do indywidualnych potrzeb ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysortografia, dysgrafia)
 • objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną na terenie przedszkola, szkoły lub placówki
 • zwolnienia ucznia z głęboka dysleksją lub wadą słuchu z nauki drugiego języka obcego

Oferujemy terapię:

 • psychologiczną
 • pedagogiczną
 • logopedyczną
 • terapię SI
 • biofeedback

W naszej Poradni prowadzimy porady i konsultacje rodzicielskie.

Powrót

Centrum Diagnozy i Terapii ENGRAM w Kielcach

+48 605 385 300 al. IX Wieków Kielc 6/lok. 19, 25-516 Kielce