Diagnoza

Diagnozę psychologiczną przeprowadzają w naszej Poradni wykwalifikowani specjaliści z wieloletnim doświadczeniem i uprawnieniami do stosowania narzędzi diagnostycznych.


Diagnoza psychologiczna

Diagnoza psychologiczna wykonywana jest w celu wyjaśnienia mechanizmów psychologicznych leżących u podstaw zgłaszanych przez pacjenta trudności. Służy opisaniu nieprawidłowości w funkcjonowaniu człowieka oraz określeniu udziału czynników psychologicznych, środowiskowych lub organicznych w genezie i podtrzymywaniu zaburzeń. Diagnoza psychologiczna składa się z kilku etapów, od  dokładnego wywiadu rozwojowego, przez obserwację zachowania, rozmowę oraz  interpretację danych zebranych podczas wykonywania wystandaryzowanych testów, skal. Diagnoza może dotyczyć funkcjonowania procesów poznawczych, oceny poziomu intelektu, ale także funkcjonowania emocjonalnego, społecznego, relacji w rodzinie, kształtujących się cech osobowości.


Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu

Proces diagnostyczny jest kilkuetapowy. Diagnozę w kierunku ASD stawia zespół doświadczonych specjalistów, przy użyciu odpowiednich pomocy diagnostycznych. Diagnozę medyczną, nozologiczną stawia psychiatra dziecięcy w oparciu o obserwację własną dziecka oraz diagnozę funkcjonalną, skonstruowaną przez zespół: psychologa, logopedę, terapeutę integracji sensorycznej – fizjoterapeutę. Opinia z diagnoza funkcjonalną zawiera także zalecenia do pracy z dzieckiem i powstaje w oparciu o proces diagnostyczny.


Jak wygląda proces diagnostyczny w Engramie?

Pierwsze spotkanie jest wizytą bez dziecka. Specjalista (psycholog), rozmawia z rodzicami/rodzicem o rozwoju ich dziecka, zachowaniach niepokojących. Zbiera dokładny wywiad rozwojowy, rodzice dostają też do uzupełnienia wystandaryzowane kwestionariusze, które poszerzają wiedzę zespołu diagnozującego o funkcjonowaniu dziecka. Na wizytę należy przynieść kopie całej posiadanej dokumentacji medycznej, psychologicznej, informacji ze żłobka/przedszkola/szkoły, jeśli dziecko uczęszcza do placówki oraz ewentualnie opinii specjalistów pracujących z dzieckiem.

Drugie spotkanie to obserwacja psychologiczna. W trakcie tej obserwacji prowadzone jest badanie za pomocą narzędzia diagnostycznego ADOS-2, które pozwala opisać zachowania charakterystyczne dla zaburzeń ze spektrum autyzmu. Ich ocena na podstawie ściśle określonych kryteriów umożliwia określenie stopnia zaburzenia. Wizyta przebiega w atmosferze wspólnej zabawy i aktywności zadaniowej, dopasowanej do wieku dziecka. Rozszerzenie diagnozy stanowi wykonanie pozostałych testów psychologicznych, np. sprawdzających potencjał intelektualny dziecka. Jeśli nie uda się zrealizować założonych przez psychologa celów na jednym spotkaniu, może być konieczne jeszcze jedno spotkanie.

Trzecie i czwarte spotkanie to diagnoza logopedyczna i diagnoza procesów integracji sensorycznej.
Ponieważ zaburzenia ze spektrum autyzmu wiążą się ze specyficznym rozwojem mowy, w naszym zespole diagnostycznym jest neurologopeda, który ocenia rozwój mowy dziecka. Kolejnym spotkaniem jest diagnoza procesów integracji sensorycznej, które często współwystępują z ASD. Jest to szczególnie ważne u młodszych dzieci. Diagnozy prowadzą specjaliści doświadczeni w pracy z osobami ze spektrum autyzmu.

Obserwacja przebiega w trybie podobnym do poprzednich wizyt. Lekarz psychiatra współpracujący z nami dysponuje informacjami od zespołu diagnostycznego. Obserwacja zakończona jest postawieniem diagnozy nozologicznej lub jej wykluczeniem.

Po zakończonym procesie diagnostycznym spotykamy się z Rodzicami, by pomóc im w dalszych działaniach po diagnozie. Rodzice otrzymują pisemną opinię - diagnozę funkcjonalną dziecka. W naszej poradni możecie skorzystać z różnych terapii dla swojego dziecka, prowadzimy też bezpłatne zajęcia WWR dla dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Zobacz pełną ofertę

Umów się na wizytę