Diagnoza

Diagnozę psychologiczną i neuropsychologiczną przeprowadzają w naszej Poradni wykwalifikowani specjaliści z wieloletnim doświadczeniem i uprawnieniami do stosowania narzędzi diagnostycznych.


Diagnoza psychologiczna

Diagnoza psychologiczna wykonywana jest w celu wyjaśnienia mechanizmów psychologicznych leżących u podstaw zgłaszanych przez pacjenta trudności. Służy opisaniu nieprawidłowości w funkcjonowaniu człowieka oraz określeniu udziału czynników psychologicznych, środowiskowych lub organicznych w genezie i podtrzymywaniu zaburzeń. Diagnoza psychologiczna składa się z kilku etapów, od  dokładnego wywiadu rozwojowego, przez obserwację zachowania, rozmowę oraz  interpretację danych zebranych podczas wykonywania wystandaryzowanych testów, skal. Diagnoza może dotyczyć funkcjonowania procesów poznawczych, oceny poziomu intelektu, ale także funkcjonowania emocjonalnego, społecznego, relacji w rodzinie, kształtujących się cech osobowości.


Diagnoza neuropsychologiczna

Diagnoza neuropsychologiczna służy wyjaśnieniu nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania i zachowania człowieka, które powstały w wyniku deficytów, uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego. Celem diagnozy jest ocena wpływu, jaki stwierdzone trudności wywierają na funkcjonowanie pacjenta. Zazwyczaj stanowi część szerszej diagnozy medycznej (neurologicznej, psychiatrycznej). Polega na ocenie funkcji psychicznych i zachowania człowieka, wyjaśnieniu mechanizmów leżących u podstaw stwierdzonych zaburzeń.


Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu – jak wygląda proces diagnostyczny w Engramie?

Proces diagnostyczny jest kilkuetapowy. Pamiętajcie, że diagnozę w kierunku ASD stawia zespół specjalistów, przy użyciu odpowiednich pomocy diagnostycznych. Diagnozę medyczną, nozologiczną stawia specjalista – psychiatra dziecięcy w oparciu o obserwację własną dziecka oraz diagnozę funkcjonalną, skonstruowaną przez zespół: psychologa, logopedę, terapeutę integracji sensorycznej – fizjoterapeutę. Opinia z diagnoza funkcjonalną zawiera także zalecenia do pracy z dzieckiem i powstaje w oparciu o proces diagnostyczny:

1.Pierwsze spotkanie jest wizytą bez dziecka.
Specjalista (psycholog), rozmawia z rodzicami/rodzicem o rozwoju ich dziecka, zachowaniach niepokojących. Zbiera dokładny wywiad rozwojowy, rodzice dostają też do uzupełnienia wystandaryzowane kwestionariusze, które poszerzają wiedzę zespołu diagnozującego o funkcjonowaniu dziecka. Na wizytę należy przynieść kopie całej posiadanej dokumentacji medycznej, psychologicznej, informacji ze żłobka/przedszkola/szkoły, jeśli dziecko uczęszcza do placówki oraz ewentualnie opinii specjalistów pracujących z dzieckiem.

2. Drugie spotkanie to obserwacja psychologiczna
W trakcie tej obserwacji prowadzone jest badanie za pomocą narzędzia diagnostycznego ADOS-2, które pozwala opisać zachowania charakterystyczne dla zaburzeń ze spektrum autyzmu. Ich ocena na podstawie ściśle określonych kryteriów umożliwia określenie stopnia zaburzenia. Wizyta przebiega w atmosferze wspólnej zabawy i aktywności zadaniowej, dopasowanej do wieku dziecka. Rozszerzenie diagnozy stanowi wykonanie pozostałych testów psychologicznych, np. sprawdzających potencjał intelektualny dziecka. Jeśli nie uda się zrealizować założonych przez psychologa celów na jednym spotkaniu, może być konieczne jeszcze jedno spotkanie.

3. Trzecie i czwarte spotkanie to diagnoza logopedyczna i diagnoza procesów integracji sensorycznej.
Ponieważ zaburzenia ze spektrum autyzmu bardzo często wiążą się ze specyficznym rozwojem mowy, w naszym zespole diagnostycznym jest logopeda, który ocenia rozwój mowy dziecka. Kolejnym spotkaniem jest diagnoza procesów integracji sensorycznej, które często współwystępują z ASD. Jest to szczególnie ważne u młodszych dzieci. Diagnozy prowadzą specjaliści doświadczeni w pracy z osobami ze spektrum autyzmu.

4. Konstruowanie diagnozy funkcjonalnej – zespół omawia wyniki diagnozy, w przypadku wątpliwości, prosimy o dodatkowe spotkanie z dzieckiem.

5.Obserwacja psychiatryczna -wizyta z dzieckiem
Obserwacja przebiega w trybie podobnym do poprzedniej wizyty. Lekarz psychiatra współpracujący z nami dysponuje diagnozą funkcjonalną dziecka oraz informacjami od zespołu diagnostycznego. Obserwacja zakończona jest postawieniem diagnozy nozologicznej i wystawieniem zaświadczenia lekarskiego.
Pamiętajcie, że jesteśmy zawsze gotowi odpowiadać na pytania Rodziców naszych podopiecznych. Po zakończonym procesie diagnostycznym spotykamy się często z Rodzicami, by pomóc im w dalszych działaniach po diagnozie. Pamiętajcie, że w Engramie możecie też skorzystać z różnych terapii dla swojego dziecka.

Powrót

Centrum Diagnozy i Terapii ENGRAM w Kielcach

+48 605 385 300 al. IX Wieków Kielc 6/lok. 19, 25-516 Kielce