Diagnoza

Diagnozę psychologiczną i neuropsychologiczną przeprowadzają w naszej Poradni wykwalifikowani specjaliści z wieloletnim doświadczeniem i uprawnieniami do stosowania narzędzi diagnostycznych.


Diagnoza psychologiczna

Diagnoza psychologiczna wykonywana jest w celu wyjaśnienia mechanizmów psychologicznych leżących u podstaw zgłaszanych przez pacjenta trudności. Służy opisaniu nieprawidłowości w funkcjonowaniu człowieka oraz określeniu udziału czynników psychologicznych, środowiskowych lub organicznych w genezie i podtrzymywaniu zaburzeń. Diagnoza psychologiczna składa się z kilku etapów, od  dokładnego wywiadu rozwojowego, przez obserwację zachowania, rozmowę oraz  interpretację danych zebranych podczas wykonywania wystandaryzowanych testów, skal. Diagnoza może dotyczyć funkcjonowania procesów poznawczych, oceny poziomu intelektu, ale także funkcjonowania emocjonalnego, społecznego, relacji w rodzinie, kształtujących się cech osobowości.


Diagnoza neuropsychologiczna

Diagnoza neuropsychologiczna służy wyjaśnieniu nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania i zachowania człowieka, które powstały w wyniku deficytów, uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego. Celem diagnozy jest ocena wpływu, jaki stwierdzone trudności wywierają na funkcjonowanie pacjenta. Zazwyczaj stanowi część szerszej diagnozy medycznej (neurologicznej, psychiatrycznej). Polega na ocenie funkcji psychicznych i zachowania człowieka, wyjaśnieniu mechanizmów leżących u podstaw stwierdzonych zaburzeń.

Powrót

Centrum Diagnozy i Terapii ENGRAM w Kielcach

+48 605 385 300 al. IX Wieków Kielc 6/lok. 9, 25-516 Kielce