Nasz zespół

Lek. med. Grażyna Rybowska – specjalista psychiatra dzieci i młodzieży. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy diagnostycznej z pacjentami dziecięco-młodzieżowymi.

Lek. med. Anna Gniatkowska-Nowakowska – neurolog dziecięcy z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi.

mgr Grażyna Krzyżak – dyrektor Niepublicznej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej ENGRAM, koordynator Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Psycholog i terapeuta z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Specjalizuje się z diagnozie psychologicznej specyficznych trudności w uczeniu się oraz w systemowej terapii rodzin. Przez wiele lat pracowała w Miejskim Zespole Poradni Psychologiczno Pedagogicznych w Kielcach, gdzie piastowała funkcję wicedyrektora. Ukończyła szkolenie podyplomowe w Zakładzie Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wspaniała, ciepła osoba z niezmierzonymi pokładami cierpliwości i dobroci dla każdego człowieka.

mgr Jolanta Dubaj – pedagog – terapeuta, specjalista terapii EEG Biofeedback Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Terapii Pedagogicznej oraz Kurs Podstawowy Terapii Pedagogicznej w zakresie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych. Specjalista terapii EEG Biofeedback. Prowadzi indywidualną diagnozę dzieci z trudnościami dydaktycznymi oraz terapię pedagogiczną uczniów z deficytami funkcji percepcyjno – motorycznych, z trudnościami w nauce czytania i pisania. Prowadzi również treningi ortograficzne.

mgr Magdalena Krzyżak -psycholog (Uniwersytet Jagielloński), certyfikowany psychoterapeuta poznawczo behawioralny (certyfikat PTTPB nr 526). Należy do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo Behawioralnej. Absolwentka studiów podyplomowych z diagnozy i terapii neuropsychologicznej na UMCS w Lublinie. Certyfikowany diagnosta metody ADOS-2. Zajmuje się psychoterapią dzieci i młodzieży oraz dorosłych. Pracuje z osobami z zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami obsesyjno kompulsyjnymi, obniżoną samooceną, które chcą lepiej radzić sobie z własnymi emocjami oraz tworzyć bardziej satysfakcjonujące relacje z innymi ludźmi. W obszarze jej szczególnych zainteresowań są zaburzenia psychosomatyczne oraz  nieprawidłowo kształtująca się osobowość w wieku rozwojowym. Wykładowca Akademii Psychoterapii Interego, która kształci przyszłych psychoterapeutów w nurcie CBT i przygotowuje do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty poznawczo behawioralnego.

Karolina Reguła-Krawczyk – psycholog z uprawnieniami pedagogicznymi (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny (certyfikat PTTPB nr 630). Należy do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Doświadczenie zawodowe zdobywała na oddziałach psychiatrycznych: dla dorosłych oraz dla dzieci i młodzieży, w niepublicznej szkole oraz ośrodku dla dzieci i młodzieży z autyzmem, poradniach zdrowia psychicznego dla dorosłych oraz dla dzieci i młodzieży, środowiskowym ośrodku opieki psychologicznej dla dzieci i młodzieży. Prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży powyżej 12 r.ż. Proponuje metody oparte na dowodach naukowych wywodzące się z trzech fal terapii poznawczo-behawioralnych. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Oferuje pomoc m.in. osobom doświadczającym zaburzeń nastroju, lękowych, odżywiania, problemów w relacjach oraz innych trudności życiowych.

mgr Grażyna Zdenkowska – pedagog z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi w różnych grupach wiekowych. Ukończyła Podyplomowe Studium Terapii Pedagogicznej, posiada praktyczne przygotowanie do prowadzenia terapii pedagogicznej. Uczestniczyła w wielu programach psychoedukacyjnych i profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.

mgr Diana Podsiad – fizjoterapeuta z doświadczeniem w pracy z dziećmi w różnych grupach wiekowych w ośrodku wczesnej interwencji Posiada praktyczne przygotowanie do pracy z dziećmi z zaburzeniami wieku rozwojowego. Ukończyła studia na kierunku Fizjoterapia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. W trakcie studiów podyplomowych z zakresu przygotowania pedagogicznego w Instytucie Studiów Podyplomowych Andrago-Centrum w Kielcach. Stale doskonali swoje umiejętności oraz podnosi kwalifikacje.

mgr Sylwia Wieczorek – pedagog, terapeuta integracji sensorycznej, specjalista z zakresu diagnozy i terapii integracji sensorycznej. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia  Terapeutów Integracji Sensorycznej. Posiada praktyczne przygotowanie z zakresu terapii pedagogicznej i surdopedagogiki.

mgr Julita Sideł – logopeda, neurologopeda, absolwentka UMCS w Lublinie. Zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Posiada dodatkowe kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki.

mgr Aneta Poczęta – fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta NDT-Bobath. Ukończyła jednolite studia magisterskie na Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Obecnie pracuje w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego. Posiada dziesięcioletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, stale poszerza zakres wiedzy i umiejętności uczestnicząc w  konferencjach oraz szkoleniach.

mgr Aleksandra Soczumska – psycholog, trener umiejętności społecznych, terapeuta EEG Biofeedback. Absolwentka Instytutu Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Prowadzi terapię indywidualną i grupową – Trening Umiejętności Społecznych osób z zaburzeniami neurorozwojowymi. W swojej pracy koncentruje się na rozwijaniu motywacji wewnętrznej, budowaniu wglądu w odczuwane stany emocjonalne, rozwijaniu komunikacji, kształtowaniu zachowania, zdobywaniu pewności siebie i odporności na stres psychologiczny. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu kompetencji interpersonalnych. Odbyła szereg szkoleń specjalistycznych z zakresu wsparcia i terapii osób z dysfunkcjami rozwojowymi. Prowadzi poradnictwo psychologiczne. W zespole Engramu będzie prowadziła TUS i indywidulaną terapię psychologiczną dla dzieci, z elementami terapii behawioralnej.

Kinga Kozieł – psycholog dziecięcy (Instytutu Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego), trener umiejętności społecznych, trener zastępowania agresji, oligofrenopedagog, surdopedagog. Współpracuje z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi, w różnych grupach wiekowych. Odbyła szereg szkoleń specjalistycznych z zakresu wsparcia i metod pracy z dziećmi i młodzieżą. W zespole Engramu prowadzi indywidulaną terapię psychologiczną i TUS. Wspiera dzieci i młodzież w zakresie trudności rozwojowych, adaptacyjnych, rodzinnych i rówieśniczych.

Natalia Habik-Tatarowska pedagog, fizjoterapeuta, terapeuta Integracji Sensorycznej. Wykładowca akademicki na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz na Świętokrzyskiej Szkole Wyższej na kierunku Wczesne wspomaganie rozwoju dla osób ze spektrum autyzmu oraz na kierunku Logopedia. Aktualnie prowadzi badania do pracy doktorskiej: Znaczenie deficytów integracji sensorycznej w rozwoju skolioz u dzieci w wieku szkolnym. W swoim dorobku zawodowym posiada 60 publikacji naukowych w krajowych oraz zagranicznych czasopismach dotyczących procesu diagnostycznego oraz postępowania terapeutycznego u dzieci z zaburzeniami rozwoju. Stale pogłębia swoja wiedzę i dzieli się nią z innymi. Posiada pełne kwalifikacje do diagnozy i terapii osób z zaburzeniami regulacji procesów sensorycznych. Prowadzi terapię indywidualną oraz grupową- Trening Umiejętności Społecznych. Zajmuje się również diagnozą i terapią wybiórczości pokarmowej. Odbyła szereg kursów oraz szkoleń kwalifikacyjnych m.in. z zakresu pracy z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu. W pracy zawodowej wykorzystuje elementy terapii behawioralnej w oparciu o zachowania werbalne. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z deficytami OUN, niepełnosprawnością intelektualną, spektrum autyzmu. Na co dzień pracuje z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu, dziećmi z trudnymi zachowaniami, niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnością sprzężoną.

mgr Agata Karyś – neurologopeda, surdopedagog, terapeuta integracji sensorycznej, specjalista terapii EEG Biofeedback., tłumacz języka migowego. Specjalista z zakresu diagnozy i terapii logopedycznej dzieci z wadami słuchu oraz innymi zaburzeniami języka i komunikacji. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z uszkodzeniem słuchu, niepełnosprawnością intelektualną, spektrum autyzmu oraz z niepełnosprawnością sprzężoną. Ukończyła studia pedagogiczne na WSP w Kielcach, studia podyplomowe z zakresu logopedii na Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz z zakresu neurologopedii. Ukończyła szereg specjalistycznych kursów, szkoleń i warsztatów. Jest osobą niezwykle ciepłą i cierpliwą, ze znakomitym podejściem do dzieci.

mgr Katarzyna Ludwikowska – logopeda, neurologopeda, pedagog specjalny, oligofrenopedagog. Posiada długoletnie doświadczenie, wsparte gruntownym i aktualnym wykształceniem. Pomaga w skutecznym wspieraniu dzieci, które mają trudności natury logopedycznej. Zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną, neurologopedyczną, diagnozą i terapią pedagogiczną, orzekaniem dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz dzieci z niepełnosprawnością. Na co dzień pracuje z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnością sprzężoną, z dziećmi w normie intelektualnej. Pracuje też z dorosłymi w przypadku zaburzeń mowy i komunikacji (afazja, dyzartria) powstałych w wyniku uszkodzenia mózgu, a także w przypadku mowy niepłynnej oraz z wadami wymowy i trudnościami komunikacyjnymi. Ukończyła liczne kursy i szkolenia w zakresie komunikacji alternatywnej, terapii osób z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi.

Agnieszka Siuda – pracownik administracyjno-biurowy. Z wykształcenia magister informatyki ekonomicznej, a na co dzień świetnie zorganizowana osoba. W poradni zajmuje się koordynowaniem pracy biura -umawia i potwierdza wizyty, jest odpowiedzialna za telefoniczny kontakt z naszymi klientami. Zawsze uśmiechnięta i pomocna, cierpliwie odpowiada na wszystkie pytania dzwoniących i odwiedzających nas Klientów. Dba o porządek w dokumentacji i przede wszystkim o to, by każdy nasz klient czuł się zaopiekowany. Wyróżnia ją szczególna dbałość o przyjazną atmosferę w naszej poradni, dokładność w organizacji pracy. Cechuje ją wysoka kultura osobista, otwartość, kreatywność i pogoda ducha.

Agnieszka Karaś – fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej. Ukończyła dwustopniowe studia magisterskie na Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. Obecnie pracuje m.in. w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci Z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego, gdzie prowadzi dzieci w różnych grupach wiekowych. Ukończyła roczne szkolenie z zakresu Terapii Integracji Sensorycznej wg Ayres SIAT w Krakowie, uzyskawszy uprawnienia do diagnozowania i prowadzenia terapii. Jej motto zawodowe brzmi:” Najpierw relacja, potem stymulacja”, bo wie, że podstawą sukcesu jest relacja z Dzieckiem i Rodzicami oparta na zaufaniu i sympatii. W obszarze jej szczególnych zainteresowań jest wpływ zaburzeń SI na rozwój emocjonalny dziecka oraz funkcjonowanie osób ze spektrum autyzmu. Stale poszerza zakres wiedzy, uczestnicząc w konferencjach i szkoleniach. Obecnie zaczyna przygodę z osteopatią pediatryczną.

Iwona Kundera – terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta ręki, pedagog. Ukończyła studia na kierunku Rewalidacja z terapią pedagogiczną na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Uczestniczyła w wielu kursach i szkoleniach dotyczących pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą. Posiada kwalifikacje do diagnozy i terapii integracji sensorycznej i terapii ręki. Na co dzień pracuje z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu, dziećmi z trudnymi zachowaniami. Przez lata zdobywała doświadczenie w pracy z dziećmi z różnymi zaburzeniami neurorozwojowymi. Jest osobą niezwykle ciepłą, empatyczną i zaangażowaną w pracę z dziećmi.

Monika Piłatowska – Kloc – pedagog (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), trener umiejętności społecznych, trener zastępowania agresji, terapeuta ręki, terapeuta pedagogiczny, terapeuta muzykoterapii dogłębno – komórkowej – kamertony terapeutyczne, oligofrenopedagog, surdopedagog, tłumacz języka migowego. Od 17 lat pracuje z dziećmi
z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi, w różnych grupach wiekowych. Odbyła szereg szkoleń specjalistycznych z zakresu wsparcia i metod pracyz dziećmi i młodzieżą. W zespole Engramu prowadzi TUS.

Agnieszka Ogłoza Baran – fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta metody Vojty, terapeuta PNF. Odbyła wiele kursów, między innymi – Trójpłaszczyznowa terapia wad stóp u dzieci na podstawach neurofizjologicznych wg Barbary Zukunft-Huber,Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa, Terapia NeuroTaktylna,Integracja odruchów ustno-twarzowych, Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych, Repatterning i Integracja Odruchów Dysfunkcjonalnych i Patologicznych wg Masgutovej, Terapia manualna u dzieci. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Obecnie pracuje w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi w każdym wieku, stale poszerza zakres wiedzy i umiejętności uczestnicząc w konferencjach oraz szkoleniach.

Edyta Gębska – oligofrenopedaog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Ukończyła szkolenia w zakresie terapii pedagogicznej, spektrum autyzmu oraz pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie w różnym stopniu. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Stale poszerza zakres wiedzy i umiejętności uczestnicząc w różnych kursach i szkoleniach. W Engramie pracuje w zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, prowadzi terapię pedagogiczną.

Kamila Dziopa – psycholog, absolwentka KUL w Lublinie, psychoterapeuta poznawczo behawioralny w trakcie szkolenia podyplomowego. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi, w różnych grupach wiekowych. W zespole Engramu zajmuje się diagnozą i terapią psychologiczną dzieci w wieku niemowlęcym, przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Prowadzi porady i konsultacje dla rodziców wspierające ich w procesie wychowawczym oraz w rozwoju dzieci.
Powrót

Centrum Diagnozy i Terapii ENGRAM w Kielcach

+48 605 385 300 al. IX Wieków Kielc 6/lok. 19, 25-516 Kielce