Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna ukierunkowana jest  na stymulację rozwoju psychoruchowego dziecka oraz na wyrównywanie opóźnień rozwojowych i braków dydaktycznych. Celem zajęć jest usprawnianie funkcji szczególnie ważnych dla nabywania umiejętności czytania i pisania, takich jak funkcje wzrokowo – przestrzenne, słuchowo – językowe, motoryczne, związane z zaburzeniem procesu lateralizacji. Oddziaływania w ramach terapii pedagogicznej prowadzą do opanowania podstawowych wiadomości, umiejętności i technik szkolnych, z którymi dziecko ma trudności.  Często efektem pośrednim uczestnictwa dziecka w takich zajęciach jest podniesienie samooceny, ponieważ zmniejsza się nasilenie doświadczanych przez dziecko trudności. Zajęcia te nazywane są również reedukacją lub zajęciami korekcyjno – kompensacyjnymi, gdzie korekta oznacza usprawnianie zaburzonych funkcji, a kompensacja  – ćwiczenie procesów funkcjonujących w normie, w celu zminimalizowania negatywnego wpływu stwierdzonych zaburzeń na proces edukacji.

Rozpoczęcie terapii zawsze  poprzedzone jest diagnozą, podczas której specjalista dokonuje oceny wszystkich funkcji ważnych z perspektywy procesu edukacji. Terapia odbywa się w formie regularnych, systematycznych spotkań prowadzonych przez terapeutę pedagogicznego z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia).

Powrót

Centrum Diagnozy i Terapii ENGRAM w Kielcach

+48 605 385 300 al. IX Wieków Kielc 6/lok. 19, 25-516 Kielce