Szkolenia i warsztaty

Zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży

Trening umiejętności społecznych

Nasz autorski program przeznaczony dla dzieci i młodzieży z trudnościami w funkcjonowaniu społeczno – emocjonalnym.  W pracy treningowej opieramy się na wiedzy dotyczącej procesu kształtowania się osobowości u dzieci i młodzieży.  Pracujemy z dzieckiem i z rodzicem, wiedząc, że w wieku rozwojowym rola rodzica, jego postaw i oczekiwań wobec dziecka jest kluczowa dla procesu formowania się młodego człowieka.

Warsztaty mają  na celu trenowanie:

  • umiejętności komunikacji – jak nawiązywać i podtrzymywać kontakty z rówieśnikami, jak rozmawiać, wyrażać swoje uczucia, myśli
  • umiejętności współpracy – uczestnicy zajęć poprzez wspólne działanie w grupie, uczą się budowania relacji, empatii, czekania na swoją kolej i umiejętności odraczania swoich potrzeb, wygrywania, przegrywania oraz odnajdywania się w grupie w różnych sytuacjach
  • rozpoznawania swoich emocji i radzenia sobie z nimi – uczestnicy poznają swoje mocne strony, zasoby oraz obszary do rozwoju, uczą się w jaki sposób panować nad emocjami, jak je wyrażać w sposób akceptowalny dla innych, jak radzić sobie z emocjami  w różnych sytuacjach
  • radzenia sobie ze stresem – uczestnicy uczą się rozpoznawania źródeł stresu, jego objawów, ćwiczą wybrane techniki relaksacyjne
  • radzenia sobie w sytuacji konfliktu- uczestnicy, biorąc udział w ćwiczeniach, rozmowach doświadczają różnic między sobą, które mogą być podłożem konfliktów. Poprzez współdziałanie w grupie uczą się akceptacji odmienności, innego zdania oraz uczą się w sposób efektywny rozwiązywać spory i radzić sobie z trudnymi emocjami, które pojawiają się w sytuacji konfliktu

W trakcie zajęć uczestnicy będą mogli nauczyć się nowych  sposobów reagowania w różnych sytuacjach poprzez proponowane  ćwiczenia nastawione na kształtowanie umiejętności społecznych.
Aby trening mógł przynieść zamierzone efekty, określone indywidualnie dla każdego dziecka, konieczna jest współpraca rodziców dziecka z prowadzącymi zajęcia oraz świadomość, że uczone umiejętności wymagają ćwiczenia i powtarzania. Oznacza to w praktyce, że rodzic aktywnie pomaga dziecku w pokonywaniu trudności, stwarza dziecku możliwości do trenowania nowych umiejętności ściśle współpracując z terapeutą.

Spotkania odbywają się raz w tygodniu, trwają 90 minut. Cykl zajęć to 14 spotkań. Kwalifikacja do grupy terapeutycznej jest zawsze poprzedzona rozmową z rodzicami i dzieckiem. Możliwe jest, że terapeuta, po wstępnym rozpoznaniu, zaproponuje inną formę pomocy, oddziaływania.  Po zakończonym treningu odbywają się spotkania podsumowujące z rodzicami w celu omówienia funkcjonowania dziecka i zaleceń do dalszej pracy.

Powrót